KONCERNENS UTVECKLING

Försäljningsutveckling
Addtechkoncernens nettoomsättning under det fjärde kvartalet ökade med 34 procent till 3 916 MSEK (2 927).
Den organiska tillväxten uppgick till 24 procent och den förvärvade tillväxten uppgick till 7 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 3 procent, motsvarande 94 MSEK.

Addtechkoncernens nettoomsättning under verksamhetsåret ökade med 24 procent till 14 038 MSEK (11 336). Den organiska tillväxten uppgick till 15 procent och den förvärvade tillväxten uppgick till 9 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen marginellt positivt motsvarande 37 MSEK.

Under 2021/2022 utgjorde nettoomsättningen till Ryssland, Ukraina och Belarus mindre än 1 procent av Addtechs totala omsättning. Även den indirekta exponeringen bedöms vara begränsad och den totala effekten på nettoomsättningen under fjärde kvartalet var marginell.

Resultatutveckling
EBITA uppgick i kvartalet till 517 MSEK (335), vilket innebär en ökning med 54 procent. Rörelseresultatet ökade under kvartalet med 64 procent till 436 MSEK (266) och rörelsemarginalen uppgick till 11,1 procent (9,1). Finansnettot uppgick till -22 MSEK (-15) och resultatet efter finansiella poster ökade med 65 procent till 414 MSEK (251).

Resultatet efter skatt i kvartalet ökade med 71 procent till 325 MSEK (190) motsvarande ett resultat per aktie före utspädning om 1,20 SEK (0,65) och efter utspädning om 1,15 SEK (0,65).

EBITA uppgick för verksamhetsåret till 1 803 MSEK (1 251), vilket innebär en ökning med 44 procent. Rörelseresultatet ökade under verksamhetsåret med 52 procent  till 1 501 MSEK (989) och rörelsemarginalen uppgick till 10,7 procent (8,7). Finansnettot uppgick till -68 MSEK (-52) och resultatet efter finansiella poster ökade med 53 procent till 1 433 MSEK (937).

Resultat efter skatt för verksamhetsåret ökade med 53 procent till 1 117 MSEK (729) och effektiv skattesats uppgick till 22 procent (22). Resultat per aktie före utspädning för verksamhetsåret uppgick till 4,00 SEK (2,60) och efter utspädning till 3,95 SEK (2,60).

Nettoomsättning och EBITA-marginal, rullande 12 månader
Omsättning per geografisk marknad

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.