VD-KOMMENTAR

Addtech kan summera ytterligare ett framgångsrikt år där vi på ett tydligt sätt fortsatt att leverera på vår vision att vara ledande inom tekniklösningar för en hållbar framtid. Året har präglats av en kraftig återhämtning avseende marknadsaktivitet och efterfrågan på hållbara tekniklösningar. Vår starka position i strategiskt valda segment har skapat en organisk tillväxt under året på 15 procent samtidigt som vi har genomfört tretton noga utvalda förvärv. Tack vare fantastiska prestationer av våra bolag stärktes rörelsemarginalen till rekordhöga 12,8 (11,0) procent. Återigen visar sig styrkan i vår starka kultur med fokus på entreprenörskap.

FJÄRDE KVARTALET

Samtliga affärsområden levererar ett mycket starkt avslut på verksamhetsåret. Under kvartalet har den positiva trenden med hög kundaktivitet och en god underliggande efterfrågan på bred front fortsatt. Trots att många av våra bolag påverkades av störningarna i de globala försörjningskedjorna har vi haft en god leveranskapacitet vilket sammantaget resulterade i en omsättningsökning på 34 procent, varav hela 24 procent var organisk. Den starka tillväxten över hela linjen är en funktion av väl inarbetade kund- och leverantörsrelationer där våra bolag hanterat utmaningarna på ett utmärkt sätt. Ett aktivt arbete med att kompensera för prisökningar och en övergripande god kostnadskontroll har även resulterat i höga rörelsemarginaler och en EBITA-tillväxt på 54 procent för kvartalet.

Som en följd av den ryska invasionen av Ukraina har våra affärsförbindelser med företag i Ryssland och Belarus stoppats. Vår exponering mot dessa länder, både på kund- och leverantörssidan, är begränsad och den totala effekten på nettoomsättningen under det fjärde kvartalet var marginell. Våra tankar och odelade sympatier går till det ukrainska folket och alla de som drabbas av kriget.

HELÅRET

De senaste årens ökade fokus på hållbara tekniklösningar i kombination med hög förvärvstakt har gett oss starka positioner inom valda nischer, både i Norden och internationellt. Under hösten vässade vi organisationen ytterligare för att stärka nätverket mellan bolagen och därmed skapa förutsättningar för att på bästa sätt tillvarata framtida tillväxtmöjligheter.

Den sekventiellt ökade kundaktiviteten i kombination med en lägre kostnadsmassa resulterade i en omsättningsökning på 24 procent och en EBITA-tillväxt på höga 44 procent, med starka bidrag från samtliga affärsområden. Trots en ökad lagerbindning och högre kundfordringar på grund av omsättningstillväxten i många bolag stärktes R/RK och landade på historiskt höga 69 procent.

Marknadsläget har tydligt stärkts under året i de flesta av våra viktigaste kundsegment. Försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag inom specialfordon, medicinsk- och mekanisk industri har haft en god utveckling och marknadsläget inom skog- och processindustrin, framför allt investeringsviljan i sågverksindustrin, har utvecklats mycket starkt. Affärsläget inom andra viktiga segment, såsom elektronik, elrelaterade produkter till bygg- och installationskunder samt avfall och återvinning, har varit gynnsamt. Inom vindkraft var efterfrågan stabil fram till sista kvartalet då vi såg en viss avmattning. De stora infrastruktursatsningarna för att möta de ökade energibehoven genererade fortsatt god efterfrågan för våra bolag verksamma inom utbyggnad av stam- och regionnät.

Geografiskt har de nordiska marknaderna, sett över helåret, haft en stark utveckling. Norge något svagare än övriga i huvudsak kopplat till den fortsatt låga investeringsviljan inom olja och gas. Våra stora marknader utanför Norden, framför allt DACH och UK, har stärkts under året och skapat gynnsamma förutsättningar för våra bolag verksamma på dessa marknader.

 

FÖRVÄRV 

Att förvärva noga utvalda bolag som kompletterar och förstärker våra nischstrategier är en viktig del av vår affärsmodell. Vår förvärvstakt var fortsatt hög och vi summerar verksamhetsåret med tretton genomförda förvärv, följt av ytterligare fyra efter periodens slut. Totalt har dessa sjutton förvärv adderat cirka 1 650 MSEK till omsättningen samt 486 nya medarbetare till koncernen.

Helt i linje med vår strategi ökar andelen förvärv utanför Norden samt förvärv av bolag med en tydlig hållbarhetsprofil. En avgörande parameter vid alla våra förvärv är en kulturell matchning, då detta är en viktig utgångspunkt i vårt decentraliserade ansvar och samtidigt skapar förutsättningar för olika former av samarbeten i de nätverk som våra affärsenheter utgör. Det är denna starka kultur med fokus på entreprenörskap och nätverkande som fortsätter attrahera många privatägda bolag att bli en del av Addtech. En attraktiv förvärvspipeline i kombination med vår starka balansräkning gör att vi ser goda möjligheter att bibehålla en god förvärvstakt även framgent.

UTBLICK 

Trots den historiskt höga faktureringen under fjärde kvartalet går vi in i det nya verksamhetsåret med välfyllda orderböcker och har i dagsläget fortsatt stabil efterfrågan. Med våra vässade nischstrategier är vi väl positionerade inom strukturellt drivna utvecklingsområden såsom omställningen mot förnybara energikällor och den pågående och ökande elektrifieringen. Samtidigt är vi ödmjuka inför hur de fortsatta störningarna i försörjningskedjorna, den stigande inflationen och det pågående kriget i Ukraina kan komma att förändra marknadsförutsättningarna. Dock är jag fast förvissad om att styrkan i vår decentraliserade modell återigen ger oss förutsättningar att snabbt kunna agera följaktligt.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla engagerade medarbetare som genom att hantera alla utmaningar på ett utmärkt sätt skapat förutsättningar för att kunna möta den höga kundefterfrågan under året. Jag ser med stor tillförsikt fram emot ett nytt verksamhetsår med fortsatt långsiktigt och hållbart värdeskapande.

Niklas Stenberg
VD och koncernchef

 

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.