MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 31 mar 2022 31 mar 2021 31 mar 2022 31 mar 2021
Nettoomsättning 16 11 64 58
Administrationskostnader -25 -18 -96 -73
Rörelseresultat -9 -7 -32 -15
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter -1 396 1 393
Resultat efter finansiella poster -10 389 -31 378
Bokslutsdispositioner 295 260 295 260
Resultat före skatt 285 649 264 638
Skatt -59 -54 -55 -52
Periodens resultat 226 595 209 586
Periodens totalresultat 226 595 209 586

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 31 mar 2022 31 mar 2021
Immateriella anläggningstillgångar 1 1
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 4 646 4 243
Summa anläggningstillgångar 4 647 4 244
Kortfristiga fordringar 1 050 819
Kassa och bank - -
Summa omsättningstillgångar 1 050 819
Summa tillgångar 5 697 5 063
Bundet eget kapital 69 69
Fritt eget kapital 675 779
Summa eget kapital 744 848
Obeskattade reserver 302 211
Avsättningar 13 14
Långfristiga skulder 1 684 1 618
Kortfristiga skulder 2 954 2 372
Summa eget kapital och skulder 5 697 5 063

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.