ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde
Avkastning på eget kapital uppgick vid räkenskapsårets utgång till 30 procent (23) och avkastning på sysselsatt kapital till 20 procent (15). Avkastning på rörelsekapital, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 69 procent (52).

Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 34 procent (35). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 14,60 SEK (11,95). Koncernens nettoskuld uppgick vid räkenskapsårets utgång till 3 747 MSEK (2 798) exklusive pensionsskuld om 314 MSEK (336). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån nettoskulden exklusive avsättningar till pensioner uppgick till 0,9 (0,8).

Likvida medel bestående av kassa- och bankmedel samt beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 1 452 MSEK (2 119) per 31 mars 2022.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under verksamhetsåret till 1 121 MSEK (1 503). Företagsförvärv och avyttringar inklusive reglering av villkorad köpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv uppgick till 1 139 MSEK (1 219). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 125 MSEK (90) och avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 9 MSEK (11). Återköp av köpoptioner uppgick till 37 MSEK (23). Inlösta och utfärdade köpoptioner uppgick till 47 MSEK (48). Utdelning till moderbolagets aktieägare uppgick till 323 MSEK (269), vilket motsvarar 1,20 SEK (1,00) per aktie. Utdelningen betalades under det andra kvartalet.

Medarbetare
Vid räkenskapsårets utgång uppgick antalet medarbetare till 3 556, vilket kan jämföras med 3 133 vid räkenskapsårets ingång. Under räkenskapsåret har genomförda förvärv ökat antalet medarbetare med 399. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 3 317.

Aktiestruktur
Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 51,1 MSEK.

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel i % av kapital Andel i % av röster
A-aktie, 10 röster per aktie 12 885 744 128 857 440 4,7% 33,1%
B-aktie, 1 röst per aktie 259 908 240 259 908 240 95,3% 66,9%
Totalt antal aktier före återköp 272 793 984 388 765 680 100,0% 100,0%
Varav återköpta B-aktier -3 265 552 1,2% 0,8%
Totalt antal aktier efter återköp 269 528 432

Addtech har fyra utestående köpoptionsprogram om totalt 3 129 350 aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädningseffekt på cirka 0,3 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Addtechs eget innehav av aktier matchar fullt ut behovet i de utestående köpoptionsprogrammen.

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal aktier Andel av tot. aktier Lösenkurs per option Lösenkurs per aktie Lösenperiod
2021/2025 768 070 768 070 0,3% 214,40 214,40 9 sep 2024 - 11 jun 2025
2020/2024 250 000 1 000 000 0,4% 538,10 134,53 4 sep 2023 - 5 jun 2024
2019/2023 300 000 1 200 000 0,4% 321,80 80,45 5 sep 2022 - 2 jun 2023
2018/2022 40 320 161 280 0,1% 232,90 58,23 6 sep 2021 - 3 jun 2022
Totalt 1 358 390 3 129 350

 

Förvärv och avyttring

Under perioden 1 april till 31 december 2021 har följande förvärv genomförts; AVT Industriteknik AB, Sverige, Tritech Solutions AB, Sverige, och Systerra Computer GmbH, Tyskland, till affärsområdet Automation. EK Power Solutions AB, Sverige, ABH Stromschienen GmbH, Tyskland, samt Jolex AB, Sverige, till affärsområdet Electrification. ESi Controls Ltd., Storbritannien, IETV Elektroteknik AB, Sverige, och Ko Hartog Verkeerstechniek B.V., Nederländerna, till affärsområdet Energy. Hydro-Material Oy, Finland till affärsområdet Industrial Solutions. KZ moder AB, Sverige, och Finnchain Oy, Finland, till affärsområdet Process Technology.

Under det fjärde kvartalet har ett företagsförvärv genomförts:

Den 31 mars förvärvades 90 procent av aktierna i Fey Elektronik GmbH, Tyskland, till affärsområdet Electrification. Fey betjänar europeiska OEM-kunder med utveckling, design och tillverkning av kundanpassade batterilösningar. Bolaget har 160 anställda och omsätter cirka 55 MEUR. 

Förvärvskalkylerna för de förvärv som ingick i perioden 1 april 2020 till 31 mars 2021 har fastställts slutgiltigt. Inga väsentliga justeringar har gjorts i kalkylerna. De från och med räkenskapsåret 2020/2021 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande:

Förvärv 2020/2021 Tillträde Förvärvad andel, % Nettoomsättning, MSEK* Antal
anställda*
Affärsområde
Elkome Group Oy, Finland April, 2020 100 85 38 Automation
Peter Andersson AB, Sverige April, 2020 100 30 9 Energy
Valutec Group AB, Sverige April, 2020 86 350 45 Industrial Solutions
Fluidcontrol Oy, Finland September, 2020 100 41 20 Process Technology
Kaptas Oy, Finland September, 2020 100 41 27 Automation
Elsystem i Perstorp AB, Sverige September, 2020 100 40 18 Automation
Martin Bruusgaard AS, Norge September, 2020 80 108 30 Process Technology
Satco Komponent AB, Sverige Oktober, 2020 100 18 2 Electrification
Skyltar & Märken Gruppen AB, Sverige Oktober, 2020 100 60 23 Energy
OF-Beteiligungs AG, Schweiz December, 2020 100 170 35 Industrial Solutions
Powernor AS, Norge Januari, 2021 100 35 6 Electrification
Synective Labs AB, Sverige Januari, 2021 100 30 27 Automation
Impact Air Systems Ltd. och Impact Technical Services Ltd., Storbritannien Januari, 2021 100 95 33 Industrial Solutions
Fairfield Trading Company Ltd., Storbritannien Mars, 2021 100 37 8 Electrification
Förvärv 2021/2022 Tillträde Förvärvad andel, % Nettoomsättning, MSEK* Antal
anställda*
Affärsområde
ESi Controls Ltd., Storbritannien April, 2021 100 95 15 Energy
Hydro-Material Oy, Finland April, 2021 100 50 5 Industrial Solutions
IETV Elektroteknik AB, Sverige Maj, 2021 100 80 38 Energy
AVT Industriteknik AB, Sverige Maj, 2021 100 70 42 Automation
EK Power Solutions AB, Sverige Juli, 2021 100 40 25 Electrification
KZ moder AB, Sverige Juli, 2021 100 100 29 Process Technology
Finnchain Oy, Finland Juli, 2021 90 70 20 Process Technology
Tritech Solutions AB, Sverige Augusti, 2021 100 60 8 Automation
Systerra Computer GmbH, Tyskland September, 2021 100 95 16 Automation
ABH Stromschienen GmbH, Tyskland Oktober, 2021 100 100 22 Electrification
Ko Hartog Verkeerstechniek B.V., Nederländerna Oktober, 2021 100 80 18 Energy
Jolex AB, Sverige November, 2021 100 20 1 Electrification
Fey Elektronik GmbH, Tyskland Mars, 2022 90 570 160 Electrification
Förvärv 2022/2023 Tillträde Förvärvad andel, % Nettoomsättning, MSEK* Antal
anställda*
Affärsområde
Intertrafo Oy, Finland April, 2022 100 30 15 Energy
Electric Control Systems Automation AS, Norge April, 2022 100 75 31 Process Technology
Impulseradar Sweden AB, Sverige April, 2022 88 80 27 Industrial Solutions
C.K. Environment A/S, Danmark Maj, 2022 100 40 14 Process Technology

* Avser bedömd situation på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

Om samtliga förvärv med tillträde under räkenskapsåret hade genomförts 1 april 2021 skulle de uppskattningsvis ha påverkat koncernens nettoomsättning med 1 500 MSEK, rörelseresultat med 155 MSEK och periodens resultat efter skatt med 120 MSEK.

Addtech använder vanligtvis en förvärvsstruktur med basköpeskilling och villkorad köpeskilling. Utfallet av villkorade köpeskillingar är beroende av framtida resultat som uppnås i bolagen och har en fastställd maxnivå. Av ännu ej utbetalda villkorade köpeskillingar för förvärv under räkenskapsåret uppgår diskonterat värde till 177 MSEK. De villkorade köpeskillingarna förfaller till betalning inom tre år och utfallet kan maximalt bli 207 MSEK.

Transaktionskostnader för förvärv med tillträde under räkenskapsåret uppgår till 10 MSEK (12) och redovisas i posten försäljningskostnader.

Omvärdering av villkorade köpeskillingar har netto påverkat räkenskapsåret positivt med 8 MSEK (-9). Resultateffekten redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.

De tillgångar och skulder som ingick i årets förvärv uppgår enligt de fastställda förvärvsanalyserna till följande:

Verkligt värde
MSEK
Fey Elektronik GmbH Övriga förvärv Totalt 2021/2022 Valutec Group AB Övriga förvärv Totalt 2020/2021
Immateriella anläggningstillgångar 170 371 541 483 321 804
Övriga anläggningstillgångar 11 18 29 8 27 35
Varulager 174 143 317 37 101 138
Övriga omsättningstillgångar 83 304 387 117 327 444
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran -51 -85 -136 -100 -61 -161
Övriga skulder -94 -206 -300 -72 -195 -267
Förvärvade nettotillgångar 293 545 838 473 520 993
Goodwill 1) 169 367 536 456 317 773
Innehav utan bestämmande inflytande 2) -46 -10 -56 -130 -33 -163
Köpeskilling 3) 416 902 1 318 799 804 1 603
Avgår likvida medel i förvärvad verksamhet -4 -138 -142 -82 -203 -285
Avgår ej utbetald köpeskilling -43 -127 -170 -71 -128 -199
Påverkan på koncernens likvida medel 369 637 1 006 646 473 1 119
1) Goodwill motiveras av förväntad framtida försäljningsutveckling och lönsamhet samt den personal som ingår i de förvärvade bolagen.
2) Innehav utan bestämmande inflytande har redovisats till verkligt värde, vilket innebär att innehav utan bestämmande inflytande har andel i goodwill.
3) Köpeskilling anges exklusive transaktionskostnader för förvärven.

I förvärvet av Fey Elektronik GmbH finns ett åtagande att förvärva återstående 10 procent av bolaget och detta åtagande är värderat till 33 MSEK. I förvärvet av Valutec Group AB finns ett åtagande att förvärva återstående 14 procent av bolaget och detta åtagande är värderat till 227 MSEK efter omvärdering. Dessa åtaganden redovisas som räntebärande skulder.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning under räkenskapsåret uppgick till 64 MSEK (58) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -31 MSEK (378). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid årets utgång till 350 MSEK (286).

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.