ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS såsom de antagits av EU med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats för delårsrapporten. De nya och reviderade IFRS-standarder och IFRIC-uttalanden, med tillämpning från räkenskapsår 2021/2022, har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter. 

Statliga stöd
De statliga stöd som erhållits eller kommer att erhållas till följd av Covid-19 pandemin redovisas mot resultatet när det är rimligt säkert att villkor för att erhålla stödet uppfyllts eller kommer att uppfyllas. Stöden redovisas under övriga intäkter eller som en minskning av personalkostnader.

Alternativa nyckeltal
Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. För definitioner och avstämningstabeller av de nyckeltal som Addtech använder se sid 23-26.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De riskfaktorer som har störst betydelse är konjunkturläget i kombination med strukturförändringar och konkurrenssituationen. 

Addtechs direkta exponering mot de länder som är involverade i konflikten i Ukraina är begränsad. Ett av våra dotterbolag har en mindre verksamhet i Ryssland där arbete för närvarande pågår enligt en ordnad avvecklingsplan. Addtech bedömer även de indirekta effekterna som begränsade i nuläget. Addtech följer utvecklingen av konflikten noga och har för närvarande svårt att bedöma den framtida effekten av sanktionerna mot Ryssland och vilka konsekvenser konflikten kan få på den ekonomiska situationen i Europa.

För mer information hänvisas till avsnittet Risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen (sid 58-60) i årsredovisningen 2020/2021.

Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner mellan Addtech och närstående som väsentligen påverkat koncernens eller moderbolagets ställning och resultat har ägt rum under perioden.

Säsongseffekter
Addtechs försäljning av högteknologiska produkter och lösningar inom tillverkande industri och infrastruktur har ingen väsentlig säsongsvariation. Antal produktionsdagar samt kundernas efterfrågan och investeringsvilja kan dock variera mellan kvartalen.

Årsredovisning 2021/2022
Årsredovisning för 2021/2022 kommer publiceras på Addtechs hemsida i juli 2022 på www.addtech.se. En tryckt redovisning kommer att distribueras till de aktieägare som begär detta.

Årsstämma 2022
Årsstämma i Addtech AB kommer att hållas torsdagen den 25 augusti 2022, klockan 14.00. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras under juli 2022 och kommer också att vara tillgänglig på www.addtech.se.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,80 SEK (1,20) per aktie, vilket motsvarar en utdelning om cirka 485 MSEK (323), vilket är i linje med Addtechs utdelningspolicy med målsättning om en utdelning som överstiger 30 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel.

Händelser efter periodens utgång

Den 1 april förvärvades Intertrafo Oy av Tampereen Sähköpalvelu Oy, Finland, till affärsområdet Energy. Bolaget designar, tillverkar och säljer transformatorer på den finska marknaden. Bolaget har 15 anställda och omsätter cirka 3 MEUR. 

Den 1 april förvärvades  Electric Control Systems Automation AS, Norge, till affärsområdet Process Technology. ECS är en internationell leverantör av systemintegrations- och automationslösningar anpassade efter kundernas behov. Företaget erbjuder kompletta styrsystem som använder IoT samt producerar kontrollpaneler för automatisering, båda med syftet att öka produktiviteten och förbättra dataanalyskapabiliteten inom processindustrin. Bolaget har 31 anställda och omsätter cirka 70 MNOK.

Den 4 april förvärvades 88 procent av aktierna i Impulseradar Sweden AB, Sverige, till affärsområdet Industrial Solutions. Impulse är en ledande utvecklare och tillverkare av markradarinstrument och relaterad mjukvara som möjliggör undersökning och kartläggning av funktioner och strukturer under ytan. Utrustningen används inom flera applikationsområden såsom infrastrukturprojekt, väg- och broinspektion samt kartläggning av VA. Bolaget har 27 anställda och omsätter cirka 80 MSEK.

Den 5 maj förvärvades C.K. Environment A/S, Danmark, till affärsområdet Process Technology. C.K. Environment är en ledande leverantör av instrument och lösningar för att mäta och analysera gaser, vätskor, partiklar, fukt och temperatur. Bolaget erbjuder både kompletta kundanpassade lösningar samt komponenter och service till ett brett spektrum av industrikunder. Bolaget har 14 anställda och omsätter cirka 30 MDKK.

Preliminära förvärvsanalyser för dessa förvärv har ännu inte upprättats.

Stockholm den 17 maj 2022

Niklas Stenberg
VD och koncernchef

 

ÖVRIG INFORMATION

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Addtech AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 maj 2022 kl. 08.15 CET.

Finansiell kalender
2022-07-15   Delårsrapport 1 april - 30 juni 2022
2022-08-25   Årsstämma 2022 kommer att hållas på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm kl 14.00
2022-10-27   Delårsrapport 1 april - 30 september 2022
2023-02-02   Delårsrapport 1 april - 31 december 2022

Koncernens årsredovisning för 2021/2022 kommer publiceras på Addtechs hemsida i juli 2022.

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00
Malin Enarson, ekonomidirektör, telefon +46 705 979 473

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.