BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 APRIL 2021 - 31 MARS 2022

FJÄRDE KVARTALET (1 JANUARI  - 31 MARS 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 34 procent och uppgick till 3 916 MSEK (2 927). 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 54 procent och uppgick till 517 MSEK (335) motsvarande en EBITA-marginal om 13,2 procent (11,4).
 • Rörelseresultatet ökade med 64 procent och uppgick till 436 MSEK (266) motsvarande en rörelsemarginal om 11,1 procent (9,1).
 • Resultat efter skatt ökade med 71 procent och uppgick till 325 MSEK (190) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,20 SEK (0,65) och efter utspädning till 1,15 SEK (0,65).

​​​​HELÅR (1 APRIL 2021 - 31 MARS 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 14 038 MSEK (11 336). 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 44 procent och uppgick till 1 803 MSEK (1 251) motsvarande en EBITA-marginal om 12,8 procent (11,0).
 • Rörelseresultatet ökade med 52 procent och uppgick till 1 501 MSEK (989) motsvarande en rörelsemarginal om 10,7 procent (8,7).
 • Resultat efter skatt ökade med 53 procent och uppgick till 1 117 MSEK (729) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,00 SEK (2,60) och efter utspädning till 3,95 SEK (2,60). 
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 69 procent (52).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 30 procent (23) och soliditeten uppgick till 34 procent (35).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 121 MSEK (1 503). Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 4,15 SEK (5,60).
 • Under året har vi genomfört tretton förvärv samt tillträtt ytterligare fyra efter räkenskapsårets utgång. Totalt medför detta en total årsomsättning om cirka 1 650 MSEK.   
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,80 SEK (1,20) per aktie.
Koncernen i sammandrag 3 månader Rullande 12 månader
Belopp i MSEK 31 mar 2022 31 mar 2021 31 mar 2022 31 mar 2021
Nettoomsättning 3 916 2 927 34% 14 038 11 336 24%
EBITA 517 335 54% 1 803 1 251 44%
EBITA-marginal % 13,2 11,4 12,8 11,0
Resultat efter finansiella poster 414 251 65% 1 433 937 53%
Periodens resultat 325 190 71% 1 117 729 53%
Resultat per aktie före utspädning, SEK 1,20 0,65 85% 4,00 2,60 54%
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,15 0,65 77% 3,95 2,60 52%
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK - - 4,15 5,60
Avkastning eget kapital, % 30 23 30 23
Soliditet, % 34 35 34 35
Jämförelser inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.