KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 31 mar 2022 31 mar 2021 31 mar 2022 31 mar 2021
Nettoomsättning 3 916 2 927 14 038 11 336
Kostnad för sålda varor -2 707 -2 016 -9 717 -7 863
Bruttoresultat 1 209 911 4 321 3 473
Försäljningskostnader -596 -497 -2 124 -1 843
Administrationskostnader -200 -162 -753 -637
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 23 14 57 -4
Rörelseresultat 436 266 1 501 989
- i % av nettoomsättning 11,1 9,1 10,7 8,7
Finansiella intäkter och kostnader -22 -15 -68 -52
Resultat efter finansiella poster 414 251 1 433 937
- i % av nettoomsättning 10,6 8,6 10,2 8,3
Skatt -89 -61 -316 -208
Periodens resultat 325 190 1 117 729
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 313 183 1 074 706
Innehav utan bestämmande inflytande 12 7 43 23
Resultat efter skatt per aktie före utspädning, SEK 1,20 0,65 4,00 2,60
Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK 1,15 0,65 3,95 2,60
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 269 511 269 234 269 400 269 051
Antal aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 269 528 269 275 269 528 269 275

KONCERNENS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 31 mar 2022 31 mar 2021 31 mar 2022 31 mar 2021
Periodens resultat 325 190 1 117 729
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Kassaflödessäkringar 0 3 2 -3
Periodens omräkningsdifferenser 64 147 99 -142
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Aktuariella effekter av nettopensionsförpliktelsen 23 39 18 15
Övrigt totalresultat 87 189 119 -130
Periodens totalresultat 412 379 1 236 599
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 398 369 1 190 580
Innehav utan bestämmande inflytande 14 10 46 19

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 31 mar 2022 31 mar 2021
Goodwill 3 306 2 727
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 062 1 769
Materiella anläggningstillgångar 1 057 1 008
Övriga anläggningstillgångar 65 60
Summa anläggningstillgångar 6 490 5 564
Varulager 2 569 1 661
Kortfristiga fordringar 2 931 2 161
Likvida medel 437 420
Summa omsättningstillgångar 5 937 4 242
Summa tillgångar 12 427 9 806
Eget kapital 4 259 3 450
Räntebärande avsättningar 314 336
Icke räntebärande avsättningar 500 388
Räntebärande långfristiga skulder 2 136 2 056
Icke räntebärande långfristiga skulder 9 9
Summa långfristiga skulder 2 959 2 789
Icke räntebärande avsättningar 72 56
Räntebärande kortfristiga skulder 2 048 1 162
Icke räntebärande kortfristiga skulder 3 089 2 349
Summa kortfristiga skulder 5 209 3 567
Summa eget kapital och skulder 12 427 9 806

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

MSEK 31 mar 2022 31 mar 2021
Ingående balans 3 450 3 076
Inlösta, utfärdade och återköpta optioner 10 25
Återköp av egna aktier - -
Utdelning, ordinarie -323 -269
Utdelning, innehav utan bestämmande inflytande -15 -4
Förändring innehav utan bestämmande inflytande 58 158
Optionsskuld, förvärv -157 -135
Periodens totalresultat 1 236 599
Utgående balans 4 259 3 450

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 31 mar 2022 31 mar 2021 31 mar 2022 31 mar 2021
Resultat efter finansiella poster 414 251 1 433 937
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 174 151 594 551
Betald inkomstskatt -102 -81 -416 -320
Förändringar i rörelsekapital -170 132 -490 335
Kassaflöde från den löpande verksamheten 316 453 1 121 1 503
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -51 -34 -116 -79
Företagsförvärv och avyttringar -428 -165 -1 139 -1 219
Kassaflöde från investeringsverksamheten -479 -199 -1 255 -1 298
Utdelning till moderbolagets aktieägare - - -323 -269
Återköp av egna aktier/förändring av optioner 7 5 10 25
Övrig finansieringsverksamhet 106 -328 460 106
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 113 -323 147 -138
Periodens kassaflöde -50 -69 13 67
Likvida medel vid periodens ingång 478 454 420 363
Valutakursdifferens i likvida medel 9 35 4 -10
Likvida medel vid periodens slut 437 420 437 420

VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT

31 mar 2022 31 mar 2021
MSEK Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 6 6 - 2 2 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 4 4 - 2 2 -
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 10 10 - 4 4 -
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 3 3 - 3 3 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 12 12 - 4 4 -
Villkorade köpeskillingar - verkligt värde via resultatet 349 - 349 267 - 267
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå 364 15 349 274 7 267

Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1.
Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori.
För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2.
För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3.
För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde.

Villkorade köpeskillingar 31 mar 2022 31 mar 2021
Ingående balans 267 151
Årets förvärv 170 170
Återförda via resultaträkningen -8 9
Utbetalda köpeskillingar -96 -64
Räntekostnader 12 9
Valutakursdifferenser 4 -8
Utgående balans 349 267

NYCKELTAL

12 månader t.o.m.
31 mar 2022 31 mar 2021 31 mar 2020 31 mar 2019
Nettoomsättning, MSEK 14 038 11 336 11 735 10 148
EBITDA, MSEK 2 077 1 501 1 579 1 137
EBITA, MSEK 1 803 1 251 1 364 1 085
EBITA-Marginal, % 12,8 11,0 11,6 10,7
Rörelseresultat, MSEK 1 501 989 1 161 910
Rörelsemarginal, % 10,7 8,7 9,9 9,0
Resultat efter finansiella poster, MSEK 1 433 937 1 105 865
Periodens resultat, MSEK 1 117 729 873 672
Rörelsekapital 2 618 2 416 2 415 2 029
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 69 52 56 53
Avkastning eget kapital, % 30 23 32 29
Avkastning sysselsatt kapital, % 20 15 21 21
Soliditet, % 34 35 36 36
Finansiell nettoskuld, MSEK 4 061 3 134 2 585 1 960
Skuldsättningsgrad, ggr 1,0 0,9 0,8 0,8
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 2,0 2,1 1,6 1,7
Nettoskuld exkl. pensioner, MSEK 3 747 2 798 2 253 1 700
Nettoskuldsättningsgrad, exkl pensioner, ggr 0,9 0,8 0,7 0,7
Räntetäckningsgrad, ggr 22,4 15,8 20,5 22,1
Medelantal anställda 3 317 3 068 2 913 2 590
Antal anställda vid periodens slut 3 556 3 133 2 981 2 759

NYCKELTAL PER AKTIE

12 månader t.o.m.
SEK 31 mar 2022 31 mar 2021 31 mar 2020 31 mar 2019
Resultat per aktie före utspädning 4,00 2,60 3,20 2,45
Resultat per aktie efter utspädning 3,95 2,60 3,20 2,45
Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie 4,15 5,60 4,15 1,95
Eget kapital per aktie 14,60 11,95 11,25 9,20
Aktiekurs vid periodens slut 182,00 130,00 61,13 48,25
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 269 400 269 051 268 493 268 187
Genomsnittligt antal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 270 346 269 969 269 200 268 755
Antal utestående aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 269 528 269 275 268 594 268 228
För nyckeltalsdefinitioner, se sidan 23-25.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.